LEPING

 

RK Hariduse MTÜ Tallinna Kesklinna Põhikool (registrikood 80221666; Pärnu mnt 11, Tallinn 10148) (edaspidi TEENUSE OSUTAJA) ühelt poolt ja lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi ESINDAJA) teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi LEPING) alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Tallinna Kesklinna Põhikooli eelkool (edaspidi TEENUS).

2. Lepingu kehtivus

2.1. Käesolev leping kehtib alates 09.09.2019 kuni 05.04.2020.

3. Teenuse suurus ja arveldamise kord

3.1. Teenustasu ühekordse maksena on 410 eurot. Maksetähtaeg on 1. september 2019.

3.2. Teenustasu kahekordse maksena á 231 eurot. Maksetähtajad 1. september 2019 ja 15. detsember 2019. Kursuse kogumaksumuseks on 462 eurot.

3.3. Teenustasu võib tasuda kuue (6) osamaksena á 77 eurot kord. Kursuse kogumaksumuseks on 462 eurot. Maksetähtajad on 1. september, 15. september, 15. oktoober, 15. november, 15. detsember 2019 ja 15. jaanuar 2020.

3.4. Teenuse osutaja poolt osutatav teenus on tulumaksuvaba.

3.5. Teenuse osutaja esitab esindajale arve vastavalt esindaja poolt valitud makseviisile.

4. Poolte kohustused ja õigused

4.1. Teenuse osutaja kohustused ja õigused

4.1.1. Õppetöö toimub üks kord õppenädalas á neli 35-minutilist tundi vastavalt teenuse osutaja poolt pakutavatel aegadel.

4.1.2. Õppenädalad on järgmistel perioodidel:

9.september – 15.detsember 2019,

6.jaanuar – 23.veebruar 2020,

2.märts – 7.aprill 2020.

4.1.3. Teenuse osutajal on õigus mitte osutada teenust Teenuse saajale punkti 3 täitmata jätmise korral, teatades sellest 10 päeva ette.

4.2. Esindaja kohustused ja õigused

4.2.1. Esindaja kohustub õigeaegselt tasuma teenuse eest vastavalt punktile 3.

4.2.2. Esindajal on õigus saada teavet teenustasu ja selle laekumisega seotud küsimustes.

4.2.3. Esindajal on õigus tutvuda kursuse õppekavaga ja saada õpetajalt teavet lapse arengu kohta.

5. Muud tingimused

5.1. Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad erimeelsused läbivaatamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korrale.

5.2. Eelkooli läbimine ei taga sissesaamist Tallinna Kesklinna Põhikooli ja Tallinna Reaalkooli esimesse klassi.

5.3 Lepingus toodud isikuandmeid kasutatakse arvete koostamiseks ja edastamiseks Maksu- ja Tolliametile.