LEPING

RK Hariduse MTÜ Tallinna Kesklinna Põhikool (registrikood 80221666; Pärnu mnt 11, Tallinn 10148) (edaspidi TEENUSE OSUTAJA) ühelt poolt ja lapsevanem või lapse seaduslik esindaja (edaspidi ESINDAJA) teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi LEPING) alljärgnevas:

1.   Lepingu objekt

1.1.   Tallinna Kesklinna Põhikooli eelkool (edaspidi TEENUS).

2.   Lepingu kehtivus

2.1.   Käesolev leping kehtib alates 06.09.2021 kuni 03.04.2022.

3.   Teenuse suurus ja arveldamise kord

3.1.   Teenustasu ühekordse maksena on 410 eurot. Maksetähtaeg on 1. september 2021.

3.2.   Teenustasu võib tasuda kuue (6) osamaksena á 77 eurot kord. Kursuse kogumaksumuseks on 462 eurot. Maksetähtajad on 1. september, 15. september, 15. oktoober, 15. november, 15. detsember 2021 ja 15. jaanuar 2022.

3.4. Teenuse osutaja poolt osutatav teenus on tulumaksuvaba.

3.5. Teenuse osutaja esitab esindajale arve vastavalt esindaja poolt valitud makseviisile.

4.   Poolte kohustused ja õigused

4.1.   Teenuse osutaja kohustused ja õigused

4.1.1.   Õppetöö toimub üks kord õppenädalas á neli 35-minutilist tundi vastavalt teenuse osutaja poolt pakutavatel aegadel.

4.1.2.   Õppenädalad on järgmistel perioodidel:

6. september – 12. detsember 2021

3. jaanuar – 20. veebruar 2022

28. veebruar – 3. aprill 2022

 

4.1.3.   Kui Vabariigi Valitsuse korraldusega piiratakse kontaktõppe läbiviimise võimalusi, siis toimub õppetöö lastevanematele edastatud videoklippide põhjal kodus.

4.1.4.   Teenuse osutajal on õigus mitte osutada teenust Teenuse saajale punkti 3 täitmata jätmise korral, teatades sellest 10 päeva ette.

4.2.   Esindaja kohustused ja õigused

4.2.1.   Esindaja kohustub õigeaegselt tasuma teenuse eest vastavalt punktile 3.

4.2.2.   Esindajal on õigus saada teavet teenustasu ja selle laekumisega seotud küsimustes.

4.2.3.   Esindajal on õigus tutvuda kursuse õppekavaga ja saada õpetajalt teavet lapse arengu kohta.

5.   Muud tingimused

5.1.   Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad erimeelsused läbivaatamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korrale.

5.2.   Eelkooli läbimine ei taga sissesaamist Tallinna Kesklinna Põhikooli ja Tallinna Reaalkooli esimesse klassi.